menu info

Reklamační řád

firma

Michal Pidra

se sídlem Vítějeves 172

identifikační číslo: 46896601

DIČ: CZ6705211832


 

 

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád upravuje vzájemné vztahy mezi společností (dále jako prodávající) a zákazníkem (dále kupujícím) odebírajícím zboží od prodávajícího. Reklamační řád se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. - Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dále s přihlédnutím ke specifickým podmínkám prodávajícího, které upravuje tento řád, prováděcí procedury a postupy prodávajícího, zejména pro zboží, u kterého je k vyřízení reklamace nutné posouzení výrobce.

 2. Záruční a reklamační podmínky stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

 3. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody a ušlý zisk způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

 4. Smlouva je uzavřena tzv. konkludentně - zaplacením kupní ceny a převzetím věci.

 5. Pokud se strany nedohodnou jinak, řídí se vztah mezi zákazníkem – nepodnikatelem a prodejcem občanským zákoníkem

 6. Pokud se strany nedohodnou jinak, řídí se vztah mezi zákazníkem - podnikatelem a prodejcem dohodnutou zárukou na jakost.

Délka záruky a lhůty k vyřízení

 1. Délka záruční doby při zhotovení věci na zakázku je 6 měsíců, u spotřebního zboží 24 měsíců

 2. Lhůty pro reklamace řeší § 19 zákona o ochraně spotřebitele


 

Dodání a převzetí zboží

 1. Kupující svým podpisem na dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s Reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího.

 2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, tzn. provést kontrolu úplnosti zboží, jeho neporušenosti, množství a porovnat je s fakturou, dodacím listem, popř. jinou doprovodnou dokumentací.

 3. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

Oznámení vad

 1. Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit.

 2. Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny.

 3. Písemné oznámení zjištěných vad musí obsahovat identifikaci zboží, na něm zjištěných vad a popis způsobu, jak se vady projevují.

 4. Základním dokumentem pro vyřízení reklamace je Faktura nebo Dodací list.
  Dostačující jsou i čísla těchto dokladů.

Místo uplatnění reklamace

 1. Kupující může uplatnit reklamaci buď přímo při převzetí zakázky vyplněním reklamačního protokolu, nebo následně zasláním vyplněného reklamačního protokolu mailem. Reklamační protokol je umístěn v na stránkách modum.cz., v sekci ke stažení.

Předání a doprava reklamací

 1. Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

Zboží s výskytem závady během záruční doby

 1. Rozsah záruky - na zboží, které je předmětem nákupu a prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, poskytuje prodávající záruku na to, že bude způsobilé k obvyklému užívání a že bude mít obvyklé vlastnosti za dodržení obvyklého způsobu užívání.

 2. Délka záruky - výše uvedené vlastnosti dodaného zboží jsou garantovány maximálně po dobu, která je uvedena na Dodacím listu u jednotlivých druhů zboží, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

 3. Odpovědnost za vady - prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží po převzetí kupujícím v níže uvedeném rozsahu. Má-li prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že věc byla dodána v době, kdy byla předána prvnímu dopravci k přepravě. Prodávající je dále zavázán odstranit na své náklady každou závadu, která vznikla na zboží konstrukční vadou, vadou použitého materiálu nebo vadným zhotovením výrobku, za něž nese odpovědnost. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady, které byly kupujícím oznámeny po uplynutí záruční doby. Takové vady jsou řešeny v režimu pozáručního placeného servisu.

 4. Nárok z odpovědnosti za vady - kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti za vady ( garance), pokud oznámí prodávajícímu písemně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti o zjištěné závadě. Po obdržení této zprávy je prodávající oprávněn pokud je k tomu v souladu s těmito podmínkami zavázán, podle své volby:
  - opravit vadné zboží (na opravu je poskytnuta záruka 6 měsíců) - vyměnit vadnou část výrobku
  - vyměnit nebo nahradit vadný produkt produktem stejným, nebo zbožím jiného výrobce, které má stejné nebo podobné parametry.

 5. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží a podpisem předávacího protokolu. Prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v oprávněném reklamačním řízení, tedy prodlužuje se o dobu záruční opravy. Dojde-li k výměně věci nebo vadné části výrobku, záruční doba se zkracuje o délku, po kterou kupující původní věc užíval.

 6. Vrácení k opravě / výměně - pokud prodávající požádá o vrácení vadného zboží nebo jeho části k opravě v důsledku např. vadné série, je kupující povinen předmětné zboží bez zbytečného odkladu předat prodávajícímu. V případě, že kupující na tuto výzvu nebude reagovat a takový druh výrobku prodávajícímu ve stanovené lhůtě nepředá, ztrácí veškeré reklamační nároky. Nahrazené vadné díly, součásti nebo výrobky zůstávají majetkem prodávajícího.

 7. Odstranění závady svépomocí - pokud kupující sám odstraní závadu, která vznikla v záruční době, je prodávající povinen poskytnout mu finanční nebo jinou náhradu jen tehdy, pokud k tomu dal předem písemně souhlas.

 8. Vlastnické právo - zboží dodané prodávajícím zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem připsáním fakturované částky na účet prodávajícího v plné výši u jeho banky, nebo uhrazením v hotovosti při předání zboží. Pokud není v tomto řádě stanoveno jinak, platí obecná ustanovení § 425 Obchodního zákoníku a násl.

 9. Prodávající neručí za poškození, které vzniklo po převzetí zboží kupujícím.

 10. Závěrečná ustanovení

 11. Tento reklamační řád je platný od 1.1.2015 a vztahuje se na zboží zakoupené ode dne jeho platnosti.

 12. Prodávající si vyhrazuje právo na jeho změnu


 


Obchodní podmínky | Reklamační řád | © Modum.cz

Tyto webové stránky mohou používat k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více